ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Διαδικτυακού Τόπου

Γενικά

Ο Διαδικτυακός Τόπος ich.tropos.org.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») είναι ο διαδικτυακός τόπος του Συνεδρίου για την ΑΠΚ της Εταιρέιας ΤΡΟΠΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, Πλαπούτα 32-34, 11473, email: tropos.org.gr@gmail.com. Το παρόν κείμενο ενημερώνει για τους γενικούς όρους χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου καθώς και των ιστοσελίδων που υπάγονται στην ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΚΕ. Στις ιστοσελίδες της εταιρείας ενδέχεται να υπάρχουν και ειδικότεροι όροι χρήσης, τους οποίους οφείλει ο επισκέπτης/-ρια και χρήστης να αναζητήσει. Κάθε επισκέπτης/-ρια και χρήστης που εισέρχεται, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται στην παρούσα πολιτική. Η ΤΡΟΠΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης ύστερα από ανακοίνωση της τροποποίησης στην αρχική σελίδα του  Διαδικτυακού Τόπου. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά από την εν λόγω ανακοίνωση αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/-ρια και χρήστη. Ο επισκέπτης/-ρια και χρήστης συμφωνεί να μη χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο με σκοπό να παραβιάσει τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου (όπως ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, εφαρμογές, αρχείο, δομή ιστότοπου κλπ.), αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία (πνευματική και βιομηχανική) της ΤΡΟΠΟΣ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας ή μπορεί να αποτελεί και διανοητική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΤΡΟΠΟΣ έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου διατίθεται με άδειες Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή Έκδοση 4.0, Διεθνής ή μεταγενέστερη.

Περιορισμός Ευθύνης της ΤΡΟΠΟΣ

Η ΤΡΟΠΟΣ χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/-ρια  και χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του. Επίσης, η ΤΡΟΠΟΣ δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου και οι επιμέρους σελίδες θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Διαδικτυακό Τόπο καθεαυτό,, είτε για κάποιο άλλο Διαδικτυακό Τόπο ή εξυπηρετητή (server) μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.
Επίσης, η ΤΡΟΠΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων που αφορά πληροφορίες ή υλικό που παρανόμως έχει αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο ή που έχουν αναρτηθεί από μη εξουσιοδοτημένα, ή μη νόμιμα, πρόσωπα/μέσα/μηχανισμούς.

“Σύνδεσμοι” (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (Sites)

Η ΤΡΟΠΟΣ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των ιδιοκτητών τους, στους οποίους πρέπει ο επισκέπτης/-ρια και χρήσης να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών/-ριών και χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε δέσμευση και ευθύνη για οποιονδήποτε.  Επιπλέον, η ΤΡΟΠΟΣ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων δικτυακών τόπων.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική για Cookies

Δείτε αναλυτικά εδώ.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Επικοινωνία

Για θέματα περιεχομένου της Ιστοσελίδας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο tropos.org.gr@gmail.com.